Целодневна детска градина №166
назад E-документи за поръчки реализирани след 01.10.2014г

ДОГОВОРИ

 

27.03.2019г Договор  №  202 /20.03.2019г.

15.06.2016г Договор № 144 /03.06.2016г

23.04.2015г Договор№ 127/23.04.2015г                                  17.01.2015г Договор № 119/12.01.2015г 

01.05.2015г.СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ          28.02.2015г СПРАВКА  ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.06.2015г.СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ          01.01.2016г СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.07.2015г СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.08.2015г.СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.09.2015г.СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.10.2015г.СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.11.2015г.СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.12.2015г.СПРАВКА  ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.02.2016г.СПРАВКА  ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.03.2016г.СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

01.04.2016г.СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАШАНИЯ