Целодневна детска градина №166
назад Архив

07/04/2014 ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  ОБЯВА

05/02/2014 ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9025498 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ№166"ВЕСЕЛУШКА" ЗА СРОК ОТ 1г.

приложение към публична покана(описание на предмета на поръчката, заповед, документация )