Целодневна детска градина №166
назад НОВИНИ

25.06.2019г      З А П О В Е Д ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ⇒

 

05.06.2019г.                              О Б Я В Л Е Н И Е

 

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебната 2019г/2020г.

   

      прочети тук    ⇒    

 

 

 

 

 

 

 

12/03/2019г.                 В А Ж Н О

Посещението на детската градина през периода от 01 юни 2019 г до 14 септември , съобразно Решение №25 на СОС от 2010г. , е по предварителна писмена заявка от родителите.В този период детското заведение работи със слети групи.

През месец август 2019г. ДГ№166 " Веселушка "няма да работи с деца , поради извършване на ремонтни и санитарно- хигиенни дейности.В този период записаните с предварително подадено заявление деца от ДГ №166 " Веселушка " ще посещават  ДГ№ 175 "Слънчеви лъчи" намираща се на  ул. "Тодор Чипев" №1.

Предварителната  писмена заявка се приема до 19 април 2019г, която може да изтеглите

от тук »»»   

 

 


 

 

 

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

26.09.2017г. 

17,00ч   първа група "Смехоранчета"  г-жа Дочева , г-жа Найденова

17,30ч   четвърта група"Звездички" г-жа Златева , г-жа Чутуркова

27.09.2017г.

17,30ч втора група "Светулка" г-жа Николова, г-жа Петкова

17,30ч трета група "Мечо Пух"г-жа Христова, г-жа Начева

 

 

 

29.08.2017г.         ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА - ДОД

                                           протокол⇒      

 

09.08.2017г.                                                                             О Б Я В А

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ№166"Веселушка" за учебните 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020  години.

                       пълен текст на обявата ⇒

срок за подаване на документи от 21.08.2017г до 23.08.2017г включително от 9:00ч до 14:00ч

 

08.08.2017г.      Заповед за спиране на конкурс

30.07.2017г                                                                                      Обява

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, който не са дейност на ДГ№ 166 "Веселушка"

за учебната 2017/2018 година

пълен текст на обявата  ⇒  

срок за подаване на документи от 01.08.2017г. до14.08.2017г. включително

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение

Във връзка с НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА, провеждането на санитарно хигиенни дейности и организацията на работата през летния период, всички родители да попълнят заявления за присъствие/отсъствие на децата.

Бланката може да разпечатате от тук    ,    facebook страницата https://www.facebook.com/grups/ДЕТСКА ГРАДИНА №166"ВЕСЕЛУШКА"/ или да получите от госпожите на групите.

Срок за подаване на заявленията 10 април 2017г.

 

 

 

 

ПОКАНА 

Уважаеми родители,
В изпълнение на чл. 265 от Закона за предучилищно и училищно образование и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня на родителски събрания  за излъчване на представители на групите в Обществен съвет към ДГ№1
66 "Веселушка".Избирането на представители на родителите ще се проведе на два етапа:1.Срещи на родителите на всяка група, на които се излъчват по двама представители:

 

 

2.Събрание на всички избрани от групите представители за избор на:членове на Обществения съвет и резерви,председател с явно гласуване
на
21 декември от 17:00 часа
Информация за участие в обществения съвет:
Членове на Обществения съвет могат да бъдат:
1. Родители на деца от детската градина
2. Професионално доказани личности от различни области на обществения живот
Не може да бъде член на Обществения съвет лице, което е:
1. Осъждано за умишлено престъпление от общ характер
2. Член на родителското настоятелство на детската градина
3. В трудово или облигационно правоотношение с детската градина, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител на който е детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на района.
Дейност и организация:
1. Членовете на Обществения съвет се избират за срок от три години
2. Общественият съвет към ДГ№1
66 "Веселушка"включва представители на родителите на деца от детската градина, чиито брой се определя от директора и един представител на финансиращия орган, който се определя от кмета на общината.
3. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно
4. Общественият съвет в ДГ№1
66 "Веселушка":

 

 

Малинка Петрова
Директор
ДГ№166 "Веселушка"

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

07.09.2016г.                                          СЪОБЩЕНИЕ
     При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, КОЙТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛЗВАТ ПРЕФЕРЕНЦИЯ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДГ№166 ПРЕЗ 2016г/2017г.

ДОКУМЕНТИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ПРИДРУЖЕНА С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЗДЕЛ III СЕ ПАДАВАТ ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА.

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАСАТА НА ДГ№166"ВЕСЕЛУШКА .

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ -26.09.2016г.вкл.

Подадените след този срок документи ще бъдат разглеждани и преференцията ще се отнася за следващия месец.

Образец  може да изтеглите от     или да получите на място в касата на ДГ №166"Веселушка".