Целодневна детска градина №166
назад ПРИЕМ

В съответствие с НАРЕДБА № 3/5.ІІ.2007 г. на МЗ за    здравните изисквания към детските заведения:

      І. За постъпване в детските градини се изискват следните медицински документи:

  1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  4. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

     II.Здравно-профилактична карта на детето, актуално попълнена от личния лекар се представя в началото на всяка учебна година.

     ІІI. При отсъствие на детето от детската градина се изискват    следните медицински документи:

 

 

 

                                                               Директор :М. Петрова